میزغذاخوری کلودیا

قیمت ۲,۷۳۳,۰۰۰ تومان

نهارخوری کلودیا هشت نفره ۲،۷۳۳،۰۰۰

نهارخوری کلودیا ده نفره۳،۱۷۵،۰۰۰

قیمت ها به تومان و بدون احتساب صندلی است