میزغذاخوری سِلنا

قیمت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

نهار خوری سلنا ۴ نفره ۱،۲۶۰،۰۰۰

نهارخوری سلنا ۶ نفره ۱،۴۵۰،۰۰۰

۱،۶۴۹،۰۰۰ نهارخوری سلنا ۸ نفره