شرکت چوب سنگ مشهد یکی از بهترین برند های مهم و شناخته شده ایران می باشد