مبل کیپر

ست هشت نفره (۱+۳+۴)

قیمت با پارچه گروه A :‍‍‍ ت ۱۶.۹۲۵.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه B : ت ۱۶.۲۱۲.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه C : ت۱۵.۵۰۰.۰۰۰

قیمت  بدون   پارچه   :   ۱۴.۴۳۱.۰۰۰

 

(قیمت ها به تومان بدون احتساب کوسن هستند)

کوسن ۷۱۰۰۰