مبل مینیون جدید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

ست شش نفره (۱+۲+۳)

قیمت با پارچه گروه A :‍‍‍ ت ۱۲.۶۲۶.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه B : ت ۱۲.۲۸۱.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه C : ت۱۱.۷۰۲.۰۰۰

قیمت   بدون   پارچه  :   ۱۰.۸۳۱.۰۰۰

 

(قیمت ها به تومان  و با احتساب کوسن مینیون هستند)

کوسن سارا ۷۱۰۰۰