مبل روود

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

ست هفت نفره (۱+۱+۲+۳)

قیمت با پارچه گروه A :‍‍‍ ت ۱۸.۴۳۷.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه B : ت ۱۷.۵۱۳.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه C : ت۱۶.۵۸۹.۰۰۰

قیمت   بدون   پارچه  :   ۱۵.۲۰۰.۰۰۰

 

(قیمت ها به تومان بدون احتساب کوسن هستند)

کوسن ۷۱۰۰۰