مبل آرت

قیمت ۱۵,۱۱۷,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مبل آرت

۱۵,۱۱۷,۰۰۰

قیمت:

ست هفت نفره (۱+۱+۲+۳)

قیمت با پارچه گروه A :‍‍‍ ت ۱۵.۹۹۶.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه B : ت ۱۵.۵۵۶.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه C : ت۱۵.۱۱۷.۰۰۰

قیمت   بدون   پارچه  :   ۱۴.۴۵۷.۰۰۰

(قیمت ها به تومان و بدون احتساب کوسن هستند)

کوسن ۷۱۰۰۰