مبلمان سلطنتی و میزناهارخوری یاقوت

مبلمان سلطنتی یاقوت 9 نفره

.

میز ناهار خوری یاقوت 8 نفره